Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Muzyki Rozrywkowej Pro Musica Justyna Szela-Adamska zwaną dalej „Administratorem”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyki Rozrywkowej Pro Musica Justyna Szela-Adamska z siedzibą w (36-016) Chmielniku 245, (nr tel. +48 600 550 306, adres e-mail: info@promusica.edu.pl).
 2. W Szkole Muzyki Rozrywkowej Pro Musica Justyna Szela-Adamska wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 600 550 306 lub adresem e-mail: info@promusica.edu.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań edukacyjnych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 4. Przekazanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne a brak wyrażenia zgody, spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom realizującym świadczenia względem Szkoły Muzyki Rozrywkowej Pro Musica Justyna Szela-Adamska, obsługującym nas pod względem teleinformatycznym, prawnym, jak też w innych sytuacjach koniecznych do zapewnienia obsługi kadrowo-płacowej, księgowej czy też medycyny pracy.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 8. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 9. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 10. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 11. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 13. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.